Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας τόσο από μας όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Τι είναι το GDPR (ΓΚΠΔ)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλα καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η “Ιωάννης Καρνέζης Μονοπρόσωπη Ιατρική ΕΠΕ” ως υπεύθυνος επεξεργασίας όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Καρνέζη Ορθοπαιδικό Χειρουργό, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των ιατρικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία αυτή σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή είτε γραπτώς είτε προφορικά μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@backcare.gr

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στον ιστότοπο www.backcare.gr, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση, και τα ιατρικά σας δεδομένα όπως αυτά μας κοινοποιούνται μέσω της επικοινωνίας σας μαζί μας. Εξ΄άλλου, στις περιπτώσεις φυσικής επίσκεψή σας στο ορθοπαιδικό ιατρείο που λειτουργεί με την ίδια επωνυμία, είναι πιθανόν να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω προσωπικά σας δεδομένα όπως ημερομηνίες επισκέψεων, τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιατρικά αρχεία, ιατρικό ιστορικό, θεραπείες-φάρμακα-εξετάσεις που συνταγογραφήθηκαν, αποτελέσματα εξετάσεων, απεικονιστικές εξετάσεις και άλλα που κρίνονται απαραίτητα για να παρέχουμε αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη-θεραπεία.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν μεταξύ άλλων:

 • Η συναίνεση.

Επιπλέον η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν:

 • Είναι απαραίτητη για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. (ΓΚΠΔ: άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) και παράγραφος 3). Για το ιατρικό απόρρητο δείτε άρθρο 13 κώδικα ιατρικής δεοντολογίας https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-3418-2005.
 • Είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή άλλου φυσικού προσώπου

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Συλλογή Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την φόρμα επικοινωνίας ασθενών στον παρόντα ιστοχώρο (www.backcare.gr) τον οποίο διαχειρίζεται η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ και με την φυσική σας παρουσία στο ιατρείο κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας.

 • Χρήση Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.backcare.gr έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τα λοιπά προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην φόρμα επικοινωνίας με σκοπό την υποβολή ερώτησης στον ιατρό κ. Καρνέζη σχετικά με θέμα της υγείας σας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή της αιτούμενης ιατρικής πληροφόρησης με τον ενδεικνυόμενο κάθε φορά τρόπο επικοινωνίας (email, sms, instant messaging, τηλέφωνο κλπ).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά τις φυσικές επισκέψεις σας στο ιατρείο, χρησιμοποιούνται για την παροχή αποτελεσματικής ιατρικής φροντίδας ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς, όπως αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικές διευθύνσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας υπενθυμίσουν μελλοντικά ραντεβού και να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας.

Δήλωση

Με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοχώρου δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, δεν κοινοποιούνται ούτε μεταβιβάζονται. Το προσωπικό του ιατρείου το οποίο πιθανώς να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας, δεσμεύεται με σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Ωστόσο, για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη, μερικές φορές θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους ειδικούς υγείας.  Ωστόσο, δεν θα αποκαλύψουμε πληροφορίες για την υγεία σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως όταν η υγεία ή η ασφάλεια σας είναι σε κίνδυνο ή όταν ο νόμος απαιτεί την αποκάλυψη πληροφοριών. Στις περιπτώσεις, όπου δεν είναι πρακτικό να αποκτήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, σας ενημερώνουμε μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Ζητούμε από όλους τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα αντιμετωπίζουν σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους και άλλους τρίτους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα. Θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών τρίτων να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται για διάστημα 6 μηνών το οποίο θεωρούμε εύλογο για την περίπτωση που θα ακολουθήσει μέσα στο διάστημα αυτό προσωπική φυσική επικοινωνία με τον γιατρό. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την φυσική σας παρουσία στο ιατρείο διατηρούνται για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψή σας όπως επιβάλει το νομικό πλαίσιο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των περιπτώσεων που, που τεκμηριώνονται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. (άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα στη φορητότητα: 
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και μετά από επαλήθευση της ταυτότητάς σας, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 
Τέλος, Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοχώρου βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@backcare.gr. Για τις περιπτώσεις που ακολουθεί προσωπική φυσική επικοινωνία με το γιατρό, σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι βάσει του ν. 3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) τα ιατρικά αρχεία τηρούνται για μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@backcare.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Κατάρτιση Προφίλ

Σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ.

HyperLinks (σύνδεσμοι)

Ο ιστοχώρος μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους ιστοχώρους οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς. Σε καμιά περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για την πολιτική προστασίας και διαχείρησης προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοχώρου μας που ακολουθούν τα hyperlinks.

 Πολιτική Χρήσης Cookies

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγήστε σ΄ αυτόν. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή (Server) μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (Browser) μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τους τύπους και την χρήση των cookies παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (www.dpa.gr)

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

 Η ιστοσελίδα www.backcare.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:

α) Cookies που είναι είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, ή συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

β) Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης).

γ) Cookies που η εγκατάστασή τους είναι απαραίτητη όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο (π.χ. Flash player cookies) στην

δ)  Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) και είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.

ε) Cookies στατιστικών (analytics). Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.

 1. Συγκατάθεση

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας με εξαίρεση τα Cookies των κατηγοριών I έως IV για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

 1. Ανάκληση συγκατάθεσης

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Ο τρόπος για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, περιγράφεται παρακάτω:

 • Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 • Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
 1. Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Ελέγξτε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Disclaimer: Η παρούσα πολιτική είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί νομικό κείμενο


Latest Page Update: 22/11/2018 - 13:11:09